Europa presenteert “Pact for Skills”

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Het is deze week European Vocational Skills Week, een jaarlijks terugkerend evenement dat door de Europese Commissie wordt georganiseerd. Dit jaar noteerden wij een belangrijke ontwikkeling, die het gebruik en de acceptatie van Open Badges zeker zal beïnvloeden: de presentatie van een nieuw actieplan: het Pact for skills. Onderstaand treft u het persbericht dat de Commissie hierover heeft uitgebracht.

Pact for skills: alle partners mobiliseren om te investeren in vaardigheden

Brussel, 10 november 2020 – De commissarissen Schmit en Breton hebben officieel het pact voor vaardigheden gelanceerd, een centraal onderdeel van de vaardighedenagenda voor Europa. Zij hebben ook de eerste Europese partnerschappen voor vaardigheden aangekondigd in belangrijke industriële ecosystemen — de automobielsector, de micro-elektronicasector en de luchtvaart- en defensie-industrie. Vaardigheden zijn cruciaal voor ons herstel na de COVID-19-pandemie en om de digitale en groene transitie in goede banen te leiden. Zowel grote als kleine bedrijven hebben geschoolde mensen nodig om te innoveren en te groeien. Toch nemen de vaardighedenmismatches en -tekorten toe, terwijl een groot aantal mensen het risico loopt werkloos te worden. Alleen door de krachten van alle relevante partners te bundelen, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken om te voldoen aan de behoeften van Europa op het gebied van vaardigheden.

Het pact voor vaardigheden bevordert gezamenlijke actie om de impact van investeringen in verbetering van bestaande vaardigheden (bijscholing) en opleiding in nieuwe vaardigheden (omscholing) te maximaliseren. Het roept de industrie, werkgevers, sociale partners, kamers van koophandel, overheden, aanbieders van onderwijs en opleiding en plaatsingsbureaus op om samen te werken en zich ondubbelzinnig in te zetten voor investeringen in opleiding voor alle mensen in de werkende leeftijd in de hele Unie.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Vandaag weten de meeste werkgevers dat investeren in vaardigheden een belangrijk thema in hun strategie moet zijn. Zij beseffen dat zij de verantwoordelijkheid voor onderwijs en opleiding niet volledig aan hun regering kunnen overlaten. Het pact voor vaardigheden zal verschillende toezeggingen van zowel grote als kleine bedrijven, arbeidsbureaus, sociale partners, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere partners verzamelen en hen inspireren om grootschalige industriële partnerschappen op te zetten. We hebben geen tijd voor halve maatregelen. We moeten nu handelen.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Europees talent vormt de kern van onze industriële veerkracht en zal de motor zijn voor het herstel van de pandemie. Nu de gelijktijdige groene en digitale transities versnellen, willen we ervoor zorgen dat alle Europeanen over de juiste vaardigheden beschikken. Vandaag kondigen we de eerste partnerschappen voor vaardigheden aan in drie industriële ecosystemen: de automobielsector, de micro-elektronicasector en de luchtvaart- en defensie-industrie. Daar zal het niet bij blijven. De lancering van het pact voor vaardigheden is slechts het begin van ons Europese vaardighedenoffensief.”

Stimuleren van gezamenlijke actie om de impact te maximaliseren

Het pact voor vaardigheden gaat vergezeld van een handvest met een gedeelde visie van de industrie, de sociale partners, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en nationale, regionale en lokale autoriteiten op het gebied van hoogwaardige opleiding. Om ervoor te zorgen dat het pact in samenspraak met de relevante belanghebbenden wordt opgesteld, hebben de commissarissen Breton en Schmit reeds een reeks rondetafelgesprekken op hoog niveau met vertegenwoordigers van industriële ecosystemen, regionale en nationale autoriteiten, partners in het onderwijs, sociale partners en aanbieders van onderwijs en opleiding op gang gebracht. In de komende weken zullen meer van dergelijke rondetafelgesprekken volgen.

Op basis van deze vruchtbare besprekingen met geselecteerde bedrijfstakken worden in het kader van het pact grootschalige partnerschappen opgezet in strategische industriële ecosystemen die zwaar door de huidige crisis zijn getroffen en in de prioritaire gebieden die in de Europese Green Deal zijn vastgesteld, om ambitieuze toezeggingen na te komen. De eerste Europese partnerschappen voor vaardigheden in belangrijke industriële ecosystemen zijn nu aangekondigd, en de komende maanden zullen er meer volgen:

  • Automobielsector: de ambitie om jaarlijks 5 % van het personeel bij te scholen zou ertoe leiden dat ongeveer 700 000 mensen in het hele ecosysteem worden bijgeschoold, wat neerkomt op een potentiële totale particuliere en publieke investering van 7 miljard EUR, te beginnen met regionale proefprojecten.
  • Micro-elektronicasector: de initiatieven die de ambitie van het partnerschap schragen, vertegenwoordigen een totale publieke en particuliere investering van 2 miljard EUR die bij- en omscholingsmogelijkheden voor meer dan 250 000 werknemers en studenten (2021-2025) in de Europese elektronicaclusters zullen scheppen.
  • Luchtvaart en defensie: er wordt ernaar gestreefd om jaarlijks ongeveer 6 % van het personeel, oftewel 200 000 mensen, bij te scholen en 300 000 mensen om te scholen en hun zo toegang te verschaffen tot het ecosysteem, wat neerkomt op een publieke en particuliere investering van 1 miljard EUR in de komende tien jaar.

Aansluiting bij het pact

Door zich bij het pact aan te sluiten, krijgen belanghebbenden toegang tot netwerken en kennis- en bronnenhubs. De Commissie zal ook informatie en richtsnoeren verstrekken over EU-financiering en programma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden door één toegangspunt op EU-niveau aan te bieden. Naast de financiering die beschikbaar is in het kader van React-EU, het Europees Sociaal Fonds Plus en andere relevante programma’s van het nieuwe meerjarig financieel kader (2021- 2027), is bij- en omscholing een van de belangrijkste prioriteiten voor vlaggenschipinvesteringen in de faciliteit voor herstel en veerkracht, met een waarde van 672,5 miljard EUR.

Achtergrond

Het pact voor vaardigheden is een van de vlaggenschipinitiatieven in het kader van de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht, die op 1 juli 2020 is voorgesteld. De hoofddoelstelling van het pact is het mobiliseren van middelen en het stimuleren van alle belanghebbenden tot het ondernemen van concrete actie om de beroepsbevolking bij en om te scholen, door hun inspanningen te bundelen en partnerschappen op te zetten waarmee zij de groene en digitale transitie en lokale en regionale groeistrategieën ondersteunen.

In de nieuwe Europese industriestrategie werd het belang erkend van vaardigheden voor de gelijktijdige groene en digitale transitie en de kansen die hierdoor kunnen worden gecreëerd voor mensen. Bij- en omscholing moeten een belangrijke positie innemen in onze sociale markteconomie. Ook wordt in het onlangs aangenomen actieplan voor digitaal onderwijs benadrukt hoe belangrijk het is digitale vaardigheden en competenties te bevorderen, zodat iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de digitale transformatie.

Het startevenement voor het pact vond op 10 november 2020 plaats tijdens de Europese Week van beroepsvaardigheden 2020, die door de Europese Commissie in samenwerking met het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU is georganiseerd. In de vijfde editie van de Europese Week van beroepsvaardigheden worden mensen van alle leeftijden aangemoedigd om hun talent te ontdekken via beroepsonderwijs en -opleiding (“Ontdek je talent”).

Meer info over het Pact en wat het voor u kan betekenen, vindt u hier.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over Open Badges

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy